Jakie wymogi należy spełnić organizując imprezę masową?

Organizacja imprezy masowej wymaga znajomości przepisów. Podstawowym wymogiem stawianym organizatorom jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce organizacji eventu. Odpowiedni wniosek należy złożyć w urzędzie 30 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia. Uzyskanie zezwolenia to jednak nie wszystko. Zgodnie z przepisami organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania. Z tego powodu jego obowiązków jest znacznie więcej.

impreza masowaJakie wymagania stawia się organizatorom imprez masowych?

Zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ich organizatorzy są odpowiedzialni za:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie,
 • ochronę porządku publicznego,
 • zabezpieczenie pod względem medycznym,
 • zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Organizatorzy muszą też zapewnić udział w imprezie służbom porządkowym, służbom informacyjnym oraz kierującemu tymi służbami kierownikowi do spraw bezpieczeństwa. Ich obowiązkiem jest również wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz zapewnienie dostępu do sprzętu ratowniczego i gaśniczego.

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

Poza służbami porządkowymi organizatorzy są zobowiązani do zapewnienia zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz zabezpieczenia medycznego, które obejmuje co najmniej:

 • zespoły wyjazdowe,
 • patrole ratownicze,
 • punkty pomocy medycznej.

Takie zabezpieczenie medyczne ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników eventu. Tym samym w przypadku masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej lub masowej imprezy sportowej innej niż mecz piłki nożnej zabezpieczenie powinno obejmować w zakresie zespołów wyjazdowych:

 • do 5000 uczestników – jeden zespół bez lekarza,
 • od 5001 do 25 000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i jeden bez lekarza,
 • od 25 001 do 65 000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza,
 • od 65 001 uczestników – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza oraz na każde rozpoczęte kolejne 120 000 uczestników powyżej 65 000 uczestników – jeden zespół bez lekarza lub jeden z lekarzem.

W zakresie patroli ratowniczych:

 • do 5000 uczestników – jeden patrol ratowniczy,
 • od 5001 do 65 000 uczestników – jeden patrol ratowniczy na każde rozpoczęte kolejne 10 000 uczestników powyżej 5000 uczestników,
 • od 65 001 uczestników - siedem patroli ratowniczych na pierwsze 65 000 uczestników oraz na każde rozpoczęte kolejne 15 000 uczestników – jeden patrol ratowniczy.

W zakresie punktów pomocy medycznej:

 • od 10 000 do 110 000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej na każde kolejne rozpoczęte kolejne 50 000 uczestników powyżej 10 000 uczestników,
 • od 110 001 uczestników – dwa punkty pomocy medycznej oraz na każde rozpoczęte kolejne 100 000 uczestników powyżej 110 000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej.

W przypadku imprez masowych podwyższonego ryzyka oraz meczu piłki nożnej zabezpieczenie medyczne powinno z kolei obejmować w zakresie zespołów wyjazdowych:

 • do 5000 uczestników – jeden zespół z lekarzem,
 • od 5001 do 25 000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i jeden bez lekarza,
 • od 25 001 do 45 000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i dwa bez lekarza,
 • od 45 001 do 65 000 uczestników – dwa zespoły z lekarzem i dwa bez lekarza,
 • od 65 001 uczestników – dwa zespoły z lekarzem i dwa bez lekarza oraz na każde rozpoczęte kolejne 100 000 uczestników powyżej 65 000 uczestników – jeden zespół bez lekarza lub jeden zespół z lekarzem.

W zakresie patroli ratowniczych:

 • do 5000 uczestników – jeden patrol ratowniczy,
 • od 5001 do 65 000 uczestników – jeden patrol ratowniczy na każde rozpoczęte kolejne 5000 uczestników,
 • od 65 001 uczestników – trzynaście patroli ratowniczych na pierwsze 65 000 uczestników oraz na każde rozpoczęte kolejne 10 000 uczestników powyżej 65 000 uczestników – jeden patrol ratowniczy.

W zakresie punktów pomocy medycznej:

 • od 10 000 do 100 000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej na każde rozpoczęte kolejne 30 000 uczestników powyżej 10 000 uczestników,
 • od 100 001 uczestników – trzy punkty pomocy medycznej oraz na każde rozpoczęte kolejne 50 000 uczestników powyżej 100 000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej.